.RU

Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей - страница 4
35


Продолжение табл. 4

Предпоследняя цифра шифра студенческой книжки

0

Транс­форма­торное

7,00

2,00

30

1,60

15,0

220

90

0,82

Транс­форма­торное

50,0

160

10,0

0,83

2,20

18

5,50

10,0

30,0

40

32

0,0

0,75

9

Турбин­

ное


6,50

2,10

25

1,70

11,5

180

56

0,84

Турбин­

ное


40,0

80

10,0

0,82

2,40

16

5,00

5,00

29,0

32

32

5,0

0,65

8

Инду­стриаль­ное 50

6,00

2,20

18

1,80

8,50

140

45

0,86

Инду­стриаль­ное 50

35,0

40

15,0

0,81

2,50

15

4,50

4,50

25,0

40

25

10,00

0,70

7

Инду­стриаль­ное 30

5,50

2,30

13

1,90

6,30

110

36

0,88

Инду­стриаль­ное 30

30,0

50

20,0

0,80

2,70

15

4,00

5,00

22,0

32

20

20,0

0,60

6

Инду­стриаль­ное 20

5,00

2,40

9

2,00

4,50

80

32

0,90

Инду­стриаль­ное 20

28,0

40

25,0

0,90

2,80

14

3,50

6,50

20,0

25

25

25,0

0,55

5

Инду­стриаль­ное 12

4,50

2,90

11

1,90

4,70

90

25

0,91

Инду­стриаль­ное 12

26,0

63

30,0

0,89

2,90

14

3,00

6,00

17,0

32

16

30,0

0,50

4

Веретен­ное АУ


4,00

2,80

11

1,80

4,90

100

32

0,92

Веретен­ное АУ


24,0

50

35,0

0,88

3,10

13

2,50

5,50

15,0

40

25

35,0

0,45

3

АМГ-10

3,50

2,70

13

1,70

5,50

125

40

0,93

АМГ-10

22,0

40

40,0

0,87

3,30

13

2,00

5,00

18,0

32

20

40,0

0,40

2

Транс­форма­торное

3,00

2,60

15

1,60

7,00

160

40

0,94

Турбин­

ное


20,0

80

45,0

0,86

3,20

13

1,50

4,00

9,50

40

25

50,0

0,35

1

Касто­ровое


2,00

2,50

13

1,50

7,00

200

50

0,95

Транс­форма­торное

18,0

100

50,0

0,85

3,00

10

0,0

4,50

10,0

40

20

25,0

0,30

Величина и ее единица

Ж

п, см/с

l, м

dc, мм

pм, МПа

dд, мм

Dп, мм

Dш, мм

м

Ж

Q, л/мин

V0, см3

Mк, Нм

гм

lс, м

dс, мм

Hг, м

lв, м

lн, м

dв, мм

dн, мм

p0, КПа

 ззадачи

20

21

22


36


Продолжение табл. 4

Предпоследняя цифра шифра студенческой книжки

0

12,00

20,0

13,0

50,0

80

50

6

4

Параллель­но

48,0

500

180

Транс­форма­торное

32

1,60

160

50

160

80

2,20

2,00

13

10

0,013

9

–1,50

–25,0

15,0

45,0

40

40

7

7

Параллель­но

25,5

380

175

Веретен­ное АУ


63,0

1,00

250

80

63

32

2,80

1,75

18

13

0,080

8

12,50

60,0

17,0

40,0

80

50

3

2

Последова­тельно

39,0

105

60

Веретен­ное АУ


50,0

1,60

160

63

80

40

1,80

2,20

13

10

0,10

7

13,00

50,0

19,0

35,0

63

50

7

6

Последова­тельно

67,0

670

150

Инду­стриаль­ное 20

3,20

10,0

63

40

80

50

2,00

1,80

5

5

0,040

6

0,0

15,0

20,0

30,0

80

40

5

5

Параллель­но

20,0

550

150

Турбин­

ное


5,00

16,0

63

32

100

50

1,90

2,00

5

5

0,050

5

6,00

0,0

18,0

25,0

63

50

4

6

Параллель­но

50,0

450

200

Инду­стриаль­ное 30

8,00

16,0

80

32

125

50

3,00

1,50

5

5

0,040

4

–2,00

10,0

16,0

30,0

50

40

2

2

Последова­тельно

42,0

170

70

Инду­стриаль­ное 12

12,5

12,5

100

40

160

80

2,50

1,40

8

5

0,05

3

5,00

10,0

14,0

35,0

50

50

5

4

Последова­тельно

65,0

190

100

Инду­стриаль­ное 50

16,0

6,3

125

50

180

100

2,40

1,60

10

5

0,075

2

14,00

80,0

12,0

40,0

80

50

2

3

Параллель­но

10,0

140

90

АМГ-10

25,0

4,0

160

50

250

160

2,40

1,80

13

8

0,070

1

0,0

0,0

10,0

45,0

63

40

1

1

Параллель­но

12,0

110

65

АМГ-10

32,0

2,50

200

63

180

100

2,50

2,00

15

8

0,060

Величина и ее единица

Hг, м

p0, КПа

lв, м

lн, м

dв, мм

dн, мм

№ Н1

№ Н2

Способ соединения

Hг, м

l, м

d, мм

Ж

Qн, л/мин

Pн, МПа

Dп, мм

Dш, мм

D1, мм

D2, мм

l1 = l2, м

l3 = l4, м

d1 = d2, мм

d3 = d4, мм

 э, ммзадачи

23

24

25


37


Продолжение табл. 4

Предпоследняя цифра шифра студенческой книжки

0

АМГ-10

70,0

220

110

60

1,60

1,40

2,30

20

Транс­форма­торное

10,0

71

20

100

1,60

25

0,60

Веретен­ное АУ


150

200

35

6,3

4,00

10

9

Транс­форма­торное

60,0

200

100

50

1,70

1,20

2,40

22

Веретен­ное АУ


15,0

80

2,0

12,5

1,70

7

0,85

Транс­форма­торное

40

50

50

6,3

5,70

13

8

Инду­стриаль­ное 50

50,0

160

80

55

1,80

1,30

2,40

23

АМГ-10

20,0

90

2,0

12,5

1,80

8

0,85

Турбин­

ное


150

200

70

6,3

8,00

15

7

Инду­стриаль­ное 12

35,0

160

80

60

1,90

1,10

2,35

24

Транс­форма­торное

25,0

100

3,00

16,0

1,90

13

0,80

Инду­стриаль­ное 50

100

200

100

6,3

11,4

18

6

Инду­стриаль­ное 30

25,0

125

63

50

2,0

1,2

2,30

25

Инду­стриаль­ное 50

30,0

112

4,00

25

2,0

15

0,73

Инду­стриаль­ное 30

30,0

100

50

2,50

9,10

13

5

Инду­стриаль­ное 20

20,0

100

50

70

1,90

1,10

2,25

24

Инду­стриаль­ное 12

40,0

125

5,00

50

1,90

15

0,76

Инду­стриаль­ное 20

20,0

80

38

2,50

6,90

10

4

Турбин­

ное


14,0

80

40

50

1,80

1,35

2,20

23

Инду­стриаль­ное 30

50,0

140

6,00

50

1,80

18

0,74

Инду­стриаль­ное 12

15,0

63

26

2,50

4,70

9

3

Веретен­ное АУ


10,0

80

40

60

1,70

1,30

2,15

22

Инду­стриаль­ное 20

60,0

160

7,00

70

1,70

20

0,70

Веретен­ное АУ


8,00

40

18

2,50

3,25

8

2

Веретен­ное АУ


8,00

63

32

50

1,60

1,25

2,10

21

Турбин­

ное


80,0

180

8,00

100

1,60

25

0,84

АМГ-10

12,0

50

12,3

2,50

2,25

7

1

Транс­форма­торное

5,00

50

20

60

1,50

1,20

2,00

20

Веретен­ное АУ


100

200

10,0

160

1,50

25

0,65

Транс­форма­торное

20,0

125

35

2,50

6,60

10

Величина и ее единица

Ж

F, КН

Dп, мм

Dш, мм

T, C

l1, м

l2 = l3, м

l4, м

d, мм

Ж

Mк, Нм

V0, см3

n, c-1

Qном, л/мин

l, м

d, мм

н

Ж

Mк, Нм

V0, см3

Qном, л/мин

pном, МПа

Sд, мм2

d, ммзадачи

26

27

28

metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-organizaciya-proizvodstva-dlya-studentov-specialnosti-260502-tehnologiya-produkcii-obshestvennogo-pitaniya-vseh-form-obucheniya-stranica-10.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-tehnologiya-produktov-funkcionalnogo-pitaniya.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-vnutrennie-nezaraznie-bolezni.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-kursu-metodi-issledovaniya-veshestvennogo-sostava-prirodnih-obektov-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-020804-geoekologiya-izdatelstvo.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-teme-prognozirovanie-glubin-zon-zarazheniya-ahov.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-specialnost-ekonomika-i-buhgalterskij-uchet.html
 • turn.bystrickaya.ru/papchenkova-m-trifonov-a-ozhidaniya-dlya-pankina1-.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vremya-truda-i-vremya-otdiha-chast-8.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-2-arifmeticheskie-dejstviya-na-urokah-matematiki-v-mladshih-klassah.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/alfavitno-predmetnij-ukazatel-stranica-20.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-istochnikovedenie-otechestvennoj-istorii-xi-nachala-xx-v-sostavlena-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-komponenta-k-obyazatelnomu-minimumu-soderzhaniya-i-urovnyu-podgotovki.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-7-insulinoterapiya-dolzhenkova-nadezhda-diabet-kniga-dlya-pacientov-i-ih-blizkih-soderzhanie-vvedenie-glava.html
 • books.bystrickaya.ru/chast-1-obshie-voprosi-lokalnoj-inekcionnoj-terapii-kniga-plyus.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/xix-vzglyad-na-prozubardovskij-sekret-slov-bez-chej-pomoshi-ne-bilo-bi-etoj-knigi.html
 • doklad.bystrickaya.ru/udivitelnaya-zhizn-skazov.html
 • books.bystrickaya.ru/chast-3-prikaz-ot-20-g-biologiya-6-klass-1-god-razrabotchik.html
 • knigi.bystrickaya.ru/reklama-dvigatel-torgovli.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-i-obshie-polozheniya-11-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-sovremennie-podhodi-k-upravleniyu-pohoronnim-delom.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/deviantnoe-materinstvo-v-sovremennom-roditelstve-chast-2.html
 • grade.bystrickaya.ru/nacionalnaya-associaciya-pensionnih-fondov-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-20-sentyabrya-2011-goda.html
 • writing.bystrickaya.ru/a-volkanov-domashnij-konditer-chast-29.html
 • report.bystrickaya.ru/kafedra-organicheskoj-fizicheskoj-i-biologicheskoj-himii-na-disketah-sleduyushie-uchebnie-i-metodicheskie-posobiya.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zhilcam-doma-v-stavropole-gde-proizoshel-vzriv-razreshili-vernutsya-v-svoi-kvartiri-informacionnoe-agentstvo-ria-novosti-22112011.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-disciplini.html
 • education.bystrickaya.ru/32prognoz-osnovnih-pokazatelej-byudzheta-municipalnogo-obrazovaniya-na-dolgosrochnuyu-perspektivu.html
 • predmet.bystrickaya.ru/soderzhanie-rabochaya-programma-disciplina-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-naimenovanie-disciplini-soglasno-uchebnomu-planu.html
 • notebook.bystrickaya.ru/gromadyanske-susplstvo-v-aspekt-diskursivno-etichnih-praktik-ukranskij-kontekst.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-na-pedsovet-zam-direktora-po-ur-shtompel-e-a-vnedrenie-novih-tehnologij-v-uchebnij-process.html
 • school.bystrickaya.ru/dlovij-etiket-dlovij-protokol.html
 • composition.bystrickaya.ru/polozhenie-o-iii-mezhregionalnom-festivale-finno-ugorskogo-kostyuma-mastorava.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadachi-statisticheskogo-izucheniya-zagryazneniya-okruzhayushej-sredi-ii-statistika-ohrani-atmosfernogo-vozduha.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-12-osnovi-postroeniya-u-csio-sh-csio-kurs-lekcij-dlya-studentov-ochnogo-i-zaochnogo-otdelenij-po-specialnosti.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vedomstvennie-normativnie-dokumenti-vipusk-11-sentyabr-2007g-stranica-23.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/svodnie-dannie-rezultatov-testirovaniya-model-predshkolnogo-obrazovaniya-v-gruppah-kratkovremennogo-prebivaniya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vidi-pamyati-1-psihologiya-kak-nauka.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-chast-6.html
 • crib.bystrickaya.ru/k-svedeniyu-organizacij-i-individualnih-predprinimatelej.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-rekomenduetsya-dlya-napravleniya-podgotovki.html
 • klass.bystrickaya.ru/bastauish-sinip-oushilarini-funkcionaldi-matematikali.html
 • write.bystrickaya.ru/ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-pigment-ukazivaetsya-polnoe-firmennoe-naimenovanie-dlya-nekommercheskoj-organizacii-naimenovanie-emitenta.html
 • nauka.bystrickaya.ru/viyavlenie-patologicheskih-otklonenij-v-povedenii-detej-17-18-noyabrya-2005-goda-nizhnij-novgorod.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.