.RU

Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей - страница 4
35


Продолжение табл. 4

Предпоследняя цифра шифра студенческой книжки

0

Транс­форма­торное

7,00

2,00

30

1,60

15,0

220

90

0,82

Транс­форма­торное

50,0

160

10,0

0,83

2,20

18

5,50

10,0

30,0

40

32

0,0

0,75

9

Турбин­

ное


6,50

2,10

25

1,70

11,5

180

56

0,84

Турбин­

ное


40,0

80

10,0

0,82

2,40

16

5,00

5,00

29,0

32

32

5,0

0,65

8

Инду­стриаль­ное 50

6,00

2,20

18

1,80

8,50

140

45

0,86

Инду­стриаль­ное 50

35,0

40

15,0

0,81

2,50

15

4,50

4,50

25,0

40

25

10,00

0,70

7

Инду­стриаль­ное 30

5,50

2,30

13

1,90

6,30

110

36

0,88

Инду­стриаль­ное 30

30,0

50

20,0

0,80

2,70

15

4,00

5,00

22,0

32

20

20,0

0,60

6

Инду­стриаль­ное 20

5,00

2,40

9

2,00

4,50

80

32

0,90

Инду­стриаль­ное 20

28,0

40

25,0

0,90

2,80

14

3,50

6,50

20,0

25

25

25,0

0,55

5

Инду­стриаль­ное 12

4,50

2,90

11

1,90

4,70

90

25

0,91

Инду­стриаль­ное 12

26,0

63

30,0

0,89

2,90

14

3,00

6,00

17,0

32

16

30,0

0,50

4

Веретен­ное АУ


4,00

2,80

11

1,80

4,90

100

32

0,92

Веретен­ное АУ


24,0

50

35,0

0,88

3,10

13

2,50

5,50

15,0

40

25

35,0

0,45

3

АМГ-10

3,50

2,70

13

1,70

5,50

125

40

0,93

АМГ-10

22,0

40

40,0

0,87

3,30

13

2,00

5,00

18,0

32

20

40,0

0,40

2

Транс­форма­торное

3,00

2,60

15

1,60

7,00

160

40

0,94

Турбин­

ное


20,0

80

45,0

0,86

3,20

13

1,50

4,00

9,50

40

25

50,0

0,35

1

Касто­ровое


2,00

2,50

13

1,50

7,00

200

50

0,95

Транс­форма­торное

18,0

100

50,0

0,85

3,00

10

0,0

4,50

10,0

40

20

25,0

0,30

Величина и ее единица

Ж

п, см/с

l, м

dc, мм

pм, МПа

dд, мм

Dп, мм

Dш, мм

м

Ж

Q, л/мин

V0, см3

Mк, Нм

гм

lс, м

dс, мм

Hг, м

lв, м

lн, м

dв, мм

dн, мм

p0, КПа

 ззадачи

20

21

22


36


Продолжение табл. 4

Предпоследняя цифра шифра студенческой книжки

0

12,00

20,0

13,0

50,0

80

50

6

4

Параллель­но

48,0

500

180

Транс­форма­торное

32

1,60

160

50

160

80

2,20

2,00

13

10

0,013

9

–1,50

–25,0

15,0

45,0

40

40

7

7

Параллель­но

25,5

380

175

Веретен­ное АУ


63,0

1,00

250

80

63

32

2,80

1,75

18

13

0,080

8

12,50

60,0

17,0

40,0

80

50

3

2

Последова­тельно

39,0

105

60

Веретен­ное АУ


50,0

1,60

160

63

80

40

1,80

2,20

13

10

0,10

7

13,00

50,0

19,0

35,0

63

50

7

6

Последова­тельно

67,0

670

150

Инду­стриаль­ное 20

3,20

10,0

63

40

80

50

2,00

1,80

5

5

0,040

6

0,0

15,0

20,0

30,0

80

40

5

5

Параллель­но

20,0

550

150

Турбин­

ное


5,00

16,0

63

32

100

50

1,90

2,00

5

5

0,050

5

6,00

0,0

18,0

25,0

63

50

4

6

Параллель­но

50,0

450

200

Инду­стриаль­ное 30

8,00

16,0

80

32

125

50

3,00

1,50

5

5

0,040

4

–2,00

10,0

16,0

30,0

50

40

2

2

Последова­тельно

42,0

170

70

Инду­стриаль­ное 12

12,5

12,5

100

40

160

80

2,50

1,40

8

5

0,05

3

5,00

10,0

14,0

35,0

50

50

5

4

Последова­тельно

65,0

190

100

Инду­стриаль­ное 50

16,0

6,3

125

50

180

100

2,40

1,60

10

5

0,075

2

14,00

80,0

12,0

40,0

80

50

2

3

Параллель­но

10,0

140

90

АМГ-10

25,0

4,0

160

50

250

160

2,40

1,80

13

8

0,070

1

0,0

0,0

10,0

45,0

63

40

1

1

Параллель­но

12,0

110

65

АМГ-10

32,0

2,50

200

63

180

100

2,50

2,00

15

8

0,060

Величина и ее единица

Hг, м

p0, КПа

lв, м

lн, м

dв, мм

dн, мм

№ Н1

№ Н2

Способ соединения

Hг, м

l, м

d, мм

Ж

Qн, л/мин

Pн, МПа

Dп, мм

Dш, мм

D1, мм

D2, мм

l1 = l2, м

l3 = l4, м

d1 = d2, мм

d3 = d4, мм

 э, ммзадачи

23

24

25


37


Продолжение табл. 4

Предпоследняя цифра шифра студенческой книжки

0

АМГ-10

70,0

220

110

60

1,60

1,40

2,30

20

Транс­форма­торное

10,0

71

20

100

1,60

25

0,60

Веретен­ное АУ


150

200

35

6,3

4,00

10

9

Транс­форма­торное

60,0

200

100

50

1,70

1,20

2,40

22

Веретен­ное АУ


15,0

80

2,0

12,5

1,70

7

0,85

Транс­форма­торное

40

50

50

6,3

5,70

13

8

Инду­стриаль­ное 50

50,0

160

80

55

1,80

1,30

2,40

23

АМГ-10

20,0

90

2,0

12,5

1,80

8

0,85

Турбин­

ное


150

200

70

6,3

8,00

15

7

Инду­стриаль­ное 12

35,0

160

80

60

1,90

1,10

2,35

24

Транс­форма­торное

25,0

100

3,00

16,0

1,90

13

0,80

Инду­стриаль­ное 50

100

200

100

6,3

11,4

18

6

Инду­стриаль­ное 30

25,0

125

63

50

2,0

1,2

2,30

25

Инду­стриаль­ное 50

30,0

112

4,00

25

2,0

15

0,73

Инду­стриаль­ное 30

30,0

100

50

2,50

9,10

13

5

Инду­стриаль­ное 20

20,0

100

50

70

1,90

1,10

2,25

24

Инду­стриаль­ное 12

40,0

125

5,00

50

1,90

15

0,76

Инду­стриаль­ное 20

20,0

80

38

2,50

6,90

10

4

Турбин­

ное


14,0

80

40

50

1,80

1,35

2,20

23

Инду­стриаль­ное 30

50,0

140

6,00

50

1,80

18

0,74

Инду­стриаль­ное 12

15,0

63

26

2,50

4,70

9

3

Веретен­ное АУ


10,0

80

40

60

1,70

1,30

2,15

22

Инду­стриаль­ное 20

60,0

160

7,00

70

1,70

20

0,70

Веретен­ное АУ


8,00

40

18

2,50

3,25

8

2

Веретен­ное АУ


8,00

63

32

50

1,60

1,25

2,10

21

Турбин­

ное


80,0

180

8,00

100

1,60

25

0,84

АМГ-10

12,0

50

12,3

2,50

2,25

7

1

Транс­форма­торное

5,00

50

20

60

1,50

1,20

2,00

20

Веретен­ное АУ


100

200

10,0

160

1,50

25

0,65

Транс­форма­торное

20,0

125

35

2,50

6,60

10

Величина и ее единица

Ж

F, КН

Dп, мм

Dш, мм

T, C

l1, м

l2 = l3, м

l4, м

d, мм

Ж

Mк, Нм

V0, см3

n, c-1

Qном, л/мин

l, м

d, мм

н

Ж

Mк, Нм

V0, см3

Qном, л/мин

pном, МПа

Sд, мм2

d, ммзадачи

26

27

28

metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-organizaciya-proizvodstva-dlya-studentov-specialnosti-260502-tehnologiya-produkcii-obshestvennogo-pitaniya-vseh-form-obucheniya-stranica-10.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-tehnologiya-produktov-funkcionalnogo-pitaniya.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-vnutrennie-nezaraznie-bolezni.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-kursu-metodi-issledovaniya-veshestvennogo-sostava-prirodnih-obektov-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-020804-geoekologiya-izdatelstvo.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-teme-prognozirovanie-glubin-zon-zarazheniya-ahov.html
metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-kursovoj-raboti-specialnost-ekonomika-i-buhgalterskij-uchet.html
 • literatura.bystrickaya.ru/regionalnie-smi-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-25-fevralya-2011-goda.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tematika-kursovih-rabot-temi-kursovih-rabot-importirovanie-eksportirovanie-i-svyazivanie-dannih-moduli-v-subd-avtomatizaciya-prilozhenij-pri-pomoshi-visual-basic.html
 • credit.bystrickaya.ru/opita-povishenie-poznavatelnoj-aktivnosti-shkolnikov-kak-sredstvo-vsestoronnego-razvitiya-lichnosti-stranica-3.html
 • reading.bystrickaya.ru/lekciya-6-ryadi-dinamiki.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-8-zabolevaniya-rogovoj-obolochki-klinicheskaya-anatomiya-zritelnogo-analizatora.html
 • exam.bystrickaya.ru/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-chast-17.html
 • education.bystrickaya.ru/213-popitka-sistematizacii-ucheniya-o-boge-dissertaciya-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-bogosloviya.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-kursa-povisheniya-kvalifikacii-po-specializacii-provedenie-attestacii-ispitatelnogo-oborudovaniya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/doklad-rukovoditelya-upravleniya.html
 • essay.bystrickaya.ru/bileti-i-otveti-po-turizmu-i-ekskursiyam-chast-58.html
 • assessments.bystrickaya.ru/enciklopediya-zhenskogo-zdorovya-izd-kron-press-1995-g.html
 • education.bystrickaya.ru/03022010ia-ami-centr-barnaulbolshinstvo-rossiyan-polagaet-chto-pozhilie-lyudi-mogut-prodolzhat-rabotat.html
 • tests.bystrickaya.ru/masati-azati-tish-alimi-turali-blm-degejlern-keejtu.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-vipolnen-po-vsem-dohodnim-istochnikam-krome-ndfl-naimenovanie-pokazatelej.html
 • notebook.bystrickaya.ru/instrukciya-o-poryadke-formirovaniya-vedeniya-i-hraneniya-lichnih-del-obuchayushihsya-obshie-polozheniya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2325-marta-2011-g-organizator-salona.html
 • shkola.bystrickaya.ru/problemi-razvitiya-marketingovih-uslug-v-rossijskoj-ekonomike.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-opd-f-02-1-pedagogika-obshaya-pedagogika-celi-i-zadachi-disciplini-cel-kursa.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/radushnij-priem-ronald-ruel-tolkien-hobbit-ili-tuda-i-obratno.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/iii-fideisticheskoe-obshenie-i-istoriya-folklornih-zhanrov-n-b-mechkovskaya-www-lekcii-at-ua.html
 • student.bystrickaya.ru/223-obobshennaya-struktura-i-algoritm-funkcionirovaniya-avtomatizirovannoj-sistemi-raspoznavaniya-obrazov-i-prinyatiya-reshenij-v-sostave-adaptivnoj-asu-ss.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/dlya-spravki-pribori-i-sistemi-ucheta-poluchatel.html
 • pisat.bystrickaya.ru/statya-posvyashena-izucheniyu-vliyaniya-vostochnoj-poezii-i-eposa-na-roman-n-g-chernishevskogo-povesti-v-povesti.html
 • writing.bystrickaya.ru/allergiya-i-allergicheskie-zabolevaniya-chast-16.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tut-est-nad-chem-kto-platit-za-bileti.html
 • university.bystrickaya.ru/ev-mesheryakova-volgograd-pedagogicheskoe-vzaimodejstvie-v-obuchenii-inostrannim-yazikam.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-ii-nravouchitelnaya-filosofiya-prosvesheniya-ser-xviii-pervaya-tret-xix-vv.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-4-lipidi-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-dnevnoj-i-zaochnoj-formi-obucheniya-po-specialnosti-260504.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-kreditnie.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ispolzovanie-pedagogicheskogo-naslediya-as-makarenko-kafedra-pedagogiki-i-psihologii.html
 • university.bystrickaya.ru/g-p-shedrovickij-yazikovoe-mishlenie-imetodi-ego-analiza-m-nnf-institut-razvitiya-im-g-p-shedrovickogo-stranica-17.html
 • lecture.bystrickaya.ru/56-napravlenie-podgotovki-24010068-himicheskaya-tehnologiya-i-biotehnologiya-programma-himiya-i-tehnologiya-neorganicheskih-veshestv-i-materialov.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/ocenka-ekonomicheskoj-effektivnosti-gorizontalnoj-integracii-predpriyatij-na-primere-saharnoj-promishlennosti-respubliki-tatarstan-stranica-10.html
 • composition.bystrickaya.ru/otpraviteli-iz-gonkonga-na-avstraliyu-kursovaya-rabota-po-discipline-osnovi-regionalnoj-ekonomiki.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/urok-informatiki-nachalnaya-shkola-3-klass-tema-algoritmi-sledovaniya-vetvleniya-i-cikla-v-russkih-skazkah.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.